Tumblelog by Soup.io
  • Gameology
  • missgingers
  • beatravelernotatourist
  • Carridwen
  • doodles
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

2472 ea92 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapominanie zapominanie
3427 c7c1 500
.
Reposted fromEmisja Emisja viazapominanie zapominanie
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamhhm mhhm
0783 fd99
Reposted fromrubinek rubinek viaatranta atranta
2747 bb56 500
3199 1f37 500
Reposted frommangoe mangoe viathauturien thauturien
1644 bb22
Reposted fromRowena Rowena viaatranta atranta

October 26 2018

8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz viakurwajegomac kurwajegomac

October 25 2018

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
2662 28e7 500
Reposted fromoll oll viaxannabelle xannabelle
8263 5cba
7402 0ef3 500
0790 fba5
Sir Paul McCartney
Reposted fromkrzysk krzysk viafajnychnielubie fajnychnielubie
Rozmowa z Tuwimem rzadko bywała "normalna". Żył we własnym świecie, w swoim szperactwie, lękach, upojeniach, zachwytach i grozie, śmiał się i płakał łatwo, czasem miesiącami zamykał się w domu i bał się wyjść na ulicę, czasem pił i bawił się co wieczór.
— Mariusz Urbanek, Tuwim. Wylękniony bluźnierca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl