Tumblelog by Soup.io
  • Gameology
  • missgingers
  • beatravelernotatourist
  • Carridwen
  • doodles
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

0489 c369
Reposted fromPoranny Poranny viathauturien thauturien
2910 67ed 500
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viamole-w-filizance mole-w-filizance
4543 b0f6 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viafelicka felicka
Reposted fromshakeme shakeme
4800 5721
Reposted fromrubinek rubinek viamole-w-filizance mole-w-filizance
3591 dde5 500
Reposted frombrumous brumous viapurplecarbonate purplecarbonate
0907 fedf 500

October 01 2018

2687 2b46 500
Reposted fromrevalie revalie viapsychoviolet psychoviolet
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Today in science we learned that you can never gain cold, you can only have an absence of heat; and it made me think that maybe hatred doesn’t exist, and there’s only an absence of love.

September 29 2018

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viamole-w-filizance mole-w-filizance
Reposted fromabsolem absolem viathauturien thauturien

September 26 2018

via kraftfuttermischwerk.de
Reposted fromberlin berlin
0929 37f9 500
2857 2979 500
Reposted fromrawriot rawriot viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

September 16 2018

3514 e7dc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl